කුඩා ළමා වගුව

  • Small Children Table

    කුඩා ළමා වගුව

    කුඩා දරුවන්ගේ මේසය, පීපී ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා ඇති අතර එය පරිසර හිතකාමී ය. මේසය ශක්තිමත් හා කල් පවතින අතර දෙපස මේස කුහර ඇති අතර ගබඩා කිරීම සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.