TPU Folding Mat

  • TPU Folding Mat

    TPU Folding Mat

    විෂ සහිත නොවන සහ පරිසර හිතකාමී: TPU නැමීමේ මැට් TPU වලින් සාදා ඇති අතර එය ළදරුවන්ට ආරක්ෂිත, පරිසර හිතකාමී සහ විෂ නොවන ද්‍රව්‍යයකි.