ටීපීයූ මැට්

  • TPU Rolled Mat

    TPU රෝල් කළ මැට්

    විෂ සහිත නොවන සහ පරිසර හිතකාමී: TPU රෝල් කරන ලද මැට් TPU වලින් සාදා ඇති අතර එය ළදරුවන්ට ආරක්ෂිත, පරිසර හිතකාමී සහ විෂ නොවන ද්‍රව්‍යයකි.

  • TPU Folding Mat

    TPU Folding Mat

    විෂ සහිත නොවන සහ පරිසර හිතකාමී: TPU නැමීමේ මැට් TPU වලින් සාදා ඇති අතර එය ළදරුවන්ට ආරක්ෂිත, පරිසර හිතකාමී සහ විෂ නොවන ද්‍රව්‍යයකි.